தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தில் வேலை

Job Name

Director (Engineering)

Salary

Rs. 50,000/- 

Vacancy

01 Posts

Qualification

Engineering

Man Reading

Job Location

Chennai

Age Limit

18 to 65 years

Woman Reading

Selection Process

Interview